2018 m. balandžio 22 d. pamokslas

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.
Šiandien žvelgėme į Jėzaus žodžius apie save kaip gerąjį ganytoją. Ar jie suderinami su tikrovišku požiūriu į sunkiai nuspėjamą ir dažnai priešiškai nusistačiusį pasaulį? Kaip tai leidžia geriau suprasti išganymą?


2018 m. balandžio 8 d. pamokslas

Pamokslauja Vytautas Verikas.
Jn 20, 19-31
Nuostabi istorija, DAUG pamokų! Bet tik kelios įžvalgos…
Bendrystė, vienybė (Ps 133, Apd 4, 32-35) – būtiną sąlyga, antraip atitolstame, nebetikime ir negavę palaiminimų patys, negalime būti palaiminimu kitiems.
Nuodėmių atleidimas – dovanota mums privilegija ir atsakomybė. Turime skirtingas dovanas, bet visi ir kiekvienas turime ta pačia dovaną – nuodėmių atleidimą. O kartu ir atsakomybę – nes jeigu neatleidžiame, tai ir neturime ramybės!
„Racionalus mąstymas“ – gali būti priešas… gal per daug drąsiai, drastiškai skamba, bet jis slopina ir išstumia tikėjimą iš širdies ir gyvenimo.
„Ramybės palinkėjimas“ – „Šalom“ – tradicinis izraelitų pasveikinimas. Šį kartą Jėzus atneša savo ramybę baimingai užsidariusiems ir neatsitiesusiems po išbandymų mokiniams.  Svarbiausia suprasti, kad tai ne šiaip žodžiai, kad tai nėra banalus gestas – taip atstovaujamas Kristus šalia esančiam.
Apaštalai, užsidarę tarp keturių sienų, o Jėzus jiems duoda įsakymą eiti pas visus žmones: „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Jėzus patiki mums nepaprastą atsakomybę. Sutikdamas ką nors savo darbe, gyvenimo aplinkoje neatstovauju vien tik sau, savo vardui. Esu pasiųstas Jėzaus, jo vardu, jo įgaliotas. Aš esu Jėzaus lūpos ir jo kūnas, atskleidžiantis Tėvo meilę. Nereikia keliauti į svečias šalis. Mūsų pasaulis čia pat. Prasideda savo širdyje, apima šeimą, artimuosius, kaimynus ir bendradarbius. Nearti dirvonai Evangelijos skelbimui. Tiek daug mūsų seserų ir brolių, pavargusių nuo širdies kietumo, laukia liudijimo, laukia Evangelijos iš mūsų lūpų. „Eikite… skelbkite Evangeliją!“


2018 m. kovo 25 d. pamokslas

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.
Prieš prasidedant Didžiąjai Savaitei klausiame, kodėl Jėzus turėjo mirti, ir nepasitenkiname atsakymu, kad tokia Dievo valia. Šis klausimas leidžia pamatyti save Verbų Sekmadienio dramoje.


2018 m. kovo 18 d. pamokslas

Skaitėme 119 Psalmę ir mąstėme, ką ji kalba mums.


2018 m. kovo 11 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Pasiųstas nesmerkti pasaulio
Jon 3, 14-21, Skaičių 21, 4-9
Šiandien švenčiame Lietuvos nepriklausomybės dieną. Laisvė yra labai brangi. Kai kurie iš mūsų pamenam 1990-uosius metus, mūsų laisvės kelia. Tai labai brangūs prisiminimai.
Vienas iš skaitytų Biblijos tekstų kalba apie Izraelio išsivadavimą iš Egipto, sunkų kelią, tautos nekantrumą, murmėjimus, bausmę ir kaip iškeltas varinis žaltys gelbėjo tuos, kurie tikėjo.
Evangelijoje pagal Joną skaitome apie Jėzų, kuris eina į kryžių ir dovanoja atleidimą ir gyvenimą kiekvienam, kuris tiki. Tai du Izraelio istorijos puslapiai, abu kalba apie išgelbstintį tikėjimą Dievo veikimu. Kas tiki, yra nesmerktinas, nes Jėzus Kristus atėjo išgelbėti, o ne pasmerkti ar nuteisti. Kaip tokia nepasmerkimo Evangelija atsispindi mūsų bendruomenės ir asmeniniame gyvenime?


2018 m. vasario 25 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Tikėkite
Šios dienos Biblijos tekstuose gausu pasakojimų apie tikėjimą ir jo būtinybę mūsų kasdienybėje. Tikėjimas gali nusilpti ir sustiprėti. Tikėjimas gali išgelbėti ir pražudyti. Jėzus drąsina tikėti ir praktikuoti tikėjimą, kuriuo pažįstame Dievą ir jo galybę. Malda, bažnyčia, Biblija privalo pasitarnauti mūsų tikėjimo tvirtumui.
„Todėl sakau jums: ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip bus“. (Mk 11, 24)

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2018 m. vasario 11 d. pamokslas

Pamokslauja Vytautas Verikas.
Mk 9, 2-10
Atsimainęs Kristus atidengia apaštalams dangaus grožį, kad jie nepalūžtų, kai matys savo mokytoją suimtą, kankinamą, mirštantį ant kryžiaus.
Sunku suprasti, kodėl Gerasis Dievas leidžia žmogui kentėti.  Ypač skaudi kančia yra tų, kurie neturi vilties. Kristus, kviesdamas imti savo kryžių ir jį sekti, nepaliauja mūsų stiprinęs viltimi. „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius“ (Jn 11, 25-26).
Po Kristaus mirties apaštalai savo uždaviniu laikė ne tiktai skelbti Kristaus prisikėlimą, bet ir visų žmonių prisikėlimą bei atsimainymą. Apaštalas Paulius korintiečiams rašė: „Jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias“ (1 Kor 15, 16).  Taip ir mūsų gyvenimai privalo švytėti, nes esame pašaukti skelbti visam pasauliui prisikėlusi Kristų! Ar mes matome šį stebuklą savo gyvenimuose?
Bažnyčia mums primena ne tiktai kryžių, bet ir Atsimainymo šviesą. Ji kviečia ir tave atsimainyti, pasikeisti, kad būtum ir „žemės druska“, ir „pasaulio šviesa“. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kopkime į kalną kartu su Kristumi, semkimės iš Dievo malonių šaltinių, dalinkimės jomis su kitais.


2018 m. vasario 4 d. pamokslas

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.
Išgydymai ir demonų išvarymai buvo Jėzaus Kristaus tarnavimo centre, ne pakrašty. Ką tai reiškia Kristaus bažnyčiai šiandien ir kaip Dievo Karalystės galia veikia bažnyčios tarnavime?

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2018 m. sausio 28 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Tikras kankintojas?
„Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti?“ (Mk 1, 21-28)
Morkus aprašyti įvykiai vystosi greitai, kaip ir mūsų gyvenimai. Čia pirmieji mokiniai daug negalvodami paseka Jėzumi, tuoj Jėzus pradeda mokyti sinagogoje ir skubiai sutvarko net demonus, kurie kankina žmones, o kaltę bando suversti Dievui. Esame kviečiami drauge sutramdyti visokias dvasias ir gyventi palaimintą gyvenimą.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2018 m. sausio 14 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Netikėtumai
Gyvenimas kupinas netikėtumų, vieni pasitaiko kasdieną, kiti kartą gyvenime. Šios dienos Biblijos tekstuose visose istorijose kalba Dievas, žmogus, Dvasia. Samuelis netikėtai išgirdo Dievo balsą, Natanaelis netikėtai sutiko Mesiją ir pakeitė įsitikinimus, Korinto bendruomenė sužinojo apie netikėtą kūno šventumą ir Psalmė prabilo apie visažinančio Dievo artumą ir pagarbą mūsų privatumui.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2018 m. sausio 7 d. pamokslas

Pamokslauja Vytautas Verikas.

Mt 2, 1-12

Kristaus apsireiškimo (žmonių dažnai vadinamą Trijų karalių) šventė  pradėta švęsti Rytų Bažnyčioje III amž. ir siejama su Jėzaus Krikštu Jordane. „Tu mano mylimasis Sūnus“ (Mk 1, 11). Šiais žodžiais Tėvas apreiškia, kad Jėzus yra Dievo Sūnus.
Šimtmečiu vėliau Kristaus apsireiškimo šventę imta švęsti ir Vakarų Bažnyčioje. Tačiau dėmesys sutelktas ne į Jėzaus Krikšto metu įvykusį apreiškimą, bet į Rytų išminčių apsilankymą pas kūdikėlį Jėzų.
Evangelijoje rašoma ne tik apie išminčius, bet ir apie juos vedusią žvaigždę. „Mes matėme užtekant Jo žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti“, – sakė išminčiai Erodui. Pagonių išminčiai tikrai nebūtų radę užgimusio Išganytojo, jei jiems kelio nebūtų rodžiusi žvaigždė – Viešpaties apsireiškimo ženklas. Kiekvienam iš mūsų, krikščioniui, Viešpats yra apsireiškęs. Skaitinyje iš Laiško efeziečiams tvirtinama – Dievo apsireiškimo pilnatvė yra Jėzus Kristus (Ef 3, 1-12).
Dievas pirmas žengė žingsnį mūsų link. Jis apsireiškė, kad mus prie savęs patrauktų. Dabar mūsų eilė. Atsiliepkime kaip Evangelijos išminčiai ir nepagailėkime Viešpačiui dovanų, kurių vertingiausia yra meilė. Nes „Dievas yra meilė“.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. gruodžio 17 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.

Palinkėjimai bendruomenei
1 Tes 5, 14-24, trečias advento sekmadienis
Biblija yra knyga bendruomenei. Kaip ir apaštalo Pauliaus paraginimai tikinčiųjų bendruomenei Tesalonikoje. Joje mokinamės džiaugtis, dėkoti, padėti silpniesiems, priešintis blogiui, kerštui bei pavydui. Be bendruomenės negali būti bažnyčios. Ar esame bendruomenės žmonės?

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. gruodžio 10 d. pamokslas

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.

Henrikas išplėtė palinkėjimą bendruomenės gimtadienio proga ir klausė, ar bendruomenė automatiškai yra bažnyčia. Pasidalinimo centre buvo teiginys, kad bažnyčios statyba yra Dievo ir visų bendruomenės narių kūryba, todėl linkėjo ateityje susitelkti ties šiuo uždaviniu. Buvo pristatyti trys bažnyčios, gyvuojančios tarp dviejų Kristaus atėjimų, vaizdiniai: Kristaus kūnas, Dvasios šventykla ir Dievo tauta-karališkoji kunigystė.

audio Pamokslo garso įrašas


2017 m. gruodžio 3 d. pamokslas

Dalinasi Žodžiu ir pamokslauja Gediminas Kalytis ir Vytautas Verikas.

Mk 13, 33–37

Adventas – tai budėjimo ir pažadų išsipildymo laukimo metas.
Evangelija pagal Morkų ypač pabrėžia budėjimą. Vien šiandienos skaitinyje raginimą budėti išgirdome net tris kartus. O per visą Morkaus evangeliją šį žodį rasime pakartotą bene keturiasdešimt sykių.
Mums, krikščionims, Evangelija paveda durininko pareigas. O ką daro durininkas? Laukia sugrįžtančiųjų, t.y. nuolat budi. Svarbiausias durininko darbas – laukti, neprarasti budrumo. Budėjimui priešinga neviltis arba miegas. Evangelistas Matas pateikia šį įvaizdį (Mt 24, 37). Miegoti reiškia valgyti ir gerti, vesti ir tekėti – žodžiu, gyventi įprastinį gyvenimą ir juo apsiriboti.

Kiekviena diena mums rengia staigmeną, tačiau ją galime pamatyti, išgirsti ar pajusti tik tiek, kiek pasitinkame laukdami.

audio Pamokslo garso įrašas


2017 m. lapkričio 19 d. pamokslas

Dalinasi Žodžiu Viktorija Šateikienė ir Irmantas Pinkoraitis.

Mt 25, 14-30
Apie dešimt talentų. Kiekvienas iš mūsų gavome talentą, dovaną. Bet mes turime daryti pasirinkimus. Mes renkamės, ką mes darysime. Ir už tai prisiimame atsakomybę. Mes – tai ne tik arba ne tiek mūsų dovanos, kiek mūsų pasirinkimai. O gal net mes ne mūsų dovanos, o mūsų pasirinkimai.

Pasiruošimas Viešpaties dienai
Pagal 1 Tes 5, 1-11
Neišvengiamai vieną dieną ateis pasaulio pabaiga. Kaip tokia žinia įtakoja šiandieną? Kaip būti pasiruošus? Apaštalas Paulius ragina Tesalonikiečių bendruomenės narius būti blaiviems ir nepamiršti, kad Jėzaus Kristaus mokiniai yra šviesos vaikai, kaip ir Dievas yra šviesa. Todėl būtina pastoviai budėti ir nemiegoti, bet būti apsiginklavus meilės, tikėjimo ir išganymo šarvais, rūpintis  vienas kitu bažnyčioje, nes nesame skirti pražūčiai.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. lapkričio 12 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Apie Mąstymą
“Rask laiko galvoti – tai jėgos versmė”. (Motina Teresė)
Mes esame protingos būtybės, bet ar visada mąstome tada kai reikia ir kas būtina? Biblija kviečia mus būti mąstančiais, pradedant nuo Jėzaus Kristaus, nes jis centrinė Šventojo Rašto tema. Blaiviai mąstyti apie save ir būti atviriems bendravimui, naujoms mintims, nes kiekvienas sutiktas žmogus – tai naujas minčių pasaulis. Jei norime augti mąstyme, skaitysime daug ir be paliovos melsimės, kad augtume išmintimi ir meile savo artimui.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. lapkričio 5 d. pamokslas

Dalinasi Žodžiu ir pamokslauja Gediminas Kalytis ir Vytautas Verikas.

Mt 23, 1-13
Veidmainystės šaknys kyla iš pirmųjų žmonių nuopuolio. Nepažeisti nuodėmės žmonės buvo atviri vieni kitiems, jokie barjerai netrukdė nuoširdžiai bendrauti: „Jiedu abu buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau jie nejautė jokios gėdos“ (Pr 2, 25).
Šio sekmadienio skaitiniuose sugretinama veidmainystė ir skaidrumas.
Jėzus bara fariziejus dėl to, kad jie savo interpretacijomis tik pasunkina žmonėms Dievo įsakymų vykdymą, užkraudami nepakeliamą naštą, o patys susiranda gausybę išlygų, leidžiančių nusimesti nuo pečių ir nuo širdies tą naštą. Fariziejai praktikuoja parodomąjį maldingumą, kuriuo siekiama labiau garbės iš žmonių, o ne Dievo garbinimo. Jėzaus kritika nukreipta ne prieš titulus, akademinius laipsnius, bet prieš nepagrįstas tituluotųjų pretenzijas. Jėzus aštriais žodžiais iškelia viešumon du trūkumus – nenuoseklumą ir veidmainystę.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. spalio 29 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Apie silpnumą
„Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.“ (Fil 4,13).
Biblijoje įvairiuose tekstuose dažnai kalbama apie žmogaus silpnumą, ligas ir kitas žmogaus negalias, kurios nėra geros. Galima rasti mažiausiai keturis silpnumo apibūdinimus ar silpnumo formas. Tai nepasirenkamas silpnumas, nuodėmingas arba pasirenkamas silpnumas, šventas silpnumas ir laikinas silpnumas, kuris privalo praeiti, jeigu tik Viešpatyje veikiame ir nugalime.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. spalio 15 d. pamokslas

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.
Skaitant šios dienos Rašto vietas – Mato 22, 1-14, Išėjimo kn. 32, 1-14 ir Filipiečiams 4, 1-9, svarstėme apie Dievą, kuris mums yra “Kitas” ir esantis neprieinamoje šviesoje, ir artimesnis, nei mes patys esame sau. Mes mokomės Dievo mokykloje, kuri tęsiasi jau keletą tūkstantmečių – turime išmokti, kad Dievas yra kitoks nei mūsų mintys, įsivaizdavimai ar svarstymai. Bet taip pat išmokstame, kad esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą – Dievas mums kalba žmogiškais žodžiais, tapo žmogumi ir nori gyventi mumyse. Dėl to galime tikrai tapti Dievo dalininkais, – ir jei draugaujame su Dievo maldoje ir sekame Kristaus pavyzdžiu, kaip Juo sekė Paulius ir kiti, mūsų Dievo pažinimas bus tikras.

audio Pamokslo garso įrašas


2017 m. spalio 8 d. pamokslas

Dalinasi Žodžiu ir pamokslauja Gediminas Kalytis ir Vytautas Verikas.

Mt 21, 33-43
Gyvendami „žinojimo“ eroje kartais lengvabūdiškai žvelgiame ir į Dievo žodį. Turėdami tokią nuostatą galime ir „praplaukti pro šalį“… Dievo žodis privalo būti nuolat aktualus! Turime melsti Dievo atverti neišsemiamus Jo Žodžio turtus ir dėti visas pastangas pažvelgti gyliau.
Kviečiu pažvelgti į žinomą palyginimą „vynuogyno šeimininko akimis“. Išgirsti Jo perspėjimą ir patikėti, kad Dievo meilė ir kantrybė yra neišsemiamos.

audio Pamokslo garso įrašas


2017 m. spalio 1 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Tema: Tobulas džiaugsmas (Fil 2, 1-13).
Apaštalas Paulius sako, kad Kristuje yra padrąsinimas, meilė ir paguoda, bendrystė Dvasioje, nuoširdumas bei užuojauta – dorybės, kurios yra Dieviškos savybės. Bažnyčia (tikintieji) yra kviečiama mokintis gyventi vienybėje, taikoje, nuolankume Jėzaus Kristaus pavyzdžiu, nes jame yra gyvenimo džiaugsmo pilnatvė – tobulybė. Čia girdime raginimą darbuotis ir lavintis savo išganyme, nes niekas kitas už mus to nepadarys.

audio Pamokslo garso įrašas


2017 m. rugsėjo 17 d. pamokslas

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.
Atleidimas, apie kurį skaitome Mato 18 skyriuje, apima daugiau nei asmenines nuoskaudas. Nesuprantant, kaip tai liečia visą įsipareigojimais grįstą žmonių bendruomenę, atleidimu gali būti maskuojamas abejingumas – jis tampa pigus. Už bet kokių suvokimo ribų vedantis Dievo atleidimas veda prie įsipareigojimų mažiausiems ir labiausiai nuskriaustiems. Ten atpažįstamas Dievo buvimas.
Kaip bendruomenė bus tikra bažnyčia bei turės Dievo jėgą ir gailestingumą: užsidarius ir atsiskyrus, o gal ištirpus pasaulyje? Ieškant atsakymų reikia leisti, kad Dievas savo paradoksais apverstų mūsų vertybių sistemas, reikia leistis žingsnis po žingsnio į praktinę kelionę artyn Dievo ir vienas kito. Joje Dievo pažadai ir veikimas bažnyčioje vaidina svarbų vaidmenį, kaip kalbėta anksčiau. Šios kelionės metu Dievas labiau apsigyvens mumyse ir labiau gydys supantį pasaulį.

audio Pamokslo garso įrašas


2017 m. rugsėjo 10 d. pamokslas

Dalinasi Žodžiu ir pamokslauja Gediminas Kalytis ir Vytautas Verikas.

Mt 18, 15-20
Dažnas atvejis krikščionio gyvenime yra nuogąstavimas dėl to, kad bendruomenėje susiduriame su tokiu pat brolių/sesių elgesiu, kaip ir pasaulyje… Mes dėl to labai išgyvename ir dažnai nesugebame tinkamai reaguoti. Jėzus Kristus neturėjo panašiu iliuzijų, todėl Jis moko mus kaip turime elgtis „kai brolis/sesė mums nusikalsta“. Atsakymas yra: „meilės, ne teismo atmosfera“.
Taip pat nemažiau svarbu tikėti, kad Dievas tikrai rūpinasi kiekvienu nariu ir kiekviena bendruomene, todėl Jėzus pabrėžia maldos svarbą. Taip pat ragina neprarasti vilties dėl jokio žmogaus ir jokios situacijos. „Kas neįmanoma žmonėms, tas įmanoma Dievui“.

Tomas Venclova paklaustas kas yra tautos kultūra atsakė, kad po visų tautos kultūrinių veiksmų didžioji dalis pasimiršta, o tai, ka lieka, ir yra tautos kultūra. Kuo daugiau praktikuojame dievotų veiksmų, tuo daugiau dievotumo mumyse lieka.

audio Pamokslo garso įrašas


2017 m. rugsėjo 3 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Tema: Mokslas, kuris išvaduoja.
„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ (Jn 8, 31-32)
Mes esame mokiniai tada, kada laikomės mokslo. Nėra gyvenimo be mokslo. Mes, kaip Dievo kūriniai sukurti augti įvairiausiu pažinimu. Šiandien yra laikas mokintis, kad išsivaduotume iš nežinojimo baimių. Visas mokslas yra Dievo pasaulio tyrinėjimas.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas (1 dalis)

video8 Pamokslo vaizdo įrašas (2 dalis)


2017 m. rugpjūčio 27 d. pamokslas

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.
Tęsiant svarstymus apie narystę, žvelgėme į Petro tikėjimo išpažinimą ir į pirmą iš dviejų kartų, kai evangelijose panaudotas žodis „bažnyčia“. Ką jis sako apie bažnyčios tikėjimą? Koks yra bažnyčios vaidmuo ir koks mūsų dalyvavimas Dievo veiksmuose?

audio Pamokslo garso įrašas


2017 m. rugpjūčio 20 d. pamokslas

Pamokslauja Vytautas Verikas.
Mt 15, 21-28
Pamokanti istorija apie tikėjimą, ištvermę ir nuolankumą. 3 dalykai, kurie privalomi kiekvienam tikinčiajam asmeniškai, bendruomenei ir visai bažnyčiai.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. rugpjūčio 6 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Tema: Grumtynės su Dievu.
Pr 32, 22-31
Šventajame Rašte skaitome apie drąsius tikėjimo žmones, pergales ir stebuklus. Kodėl mes patys ne visada nugalime, jaučiamės silpni? Gal todėl, kad pamirštame grumtis su Dievu kaip darė Jokūbas, ieškodamas palaiminimo? Kokia Dievo valia? Visada nusižeminti, susitaikyti su likimu, ar visgi grumtis netgi su Dievu ir švęsti pergalę? Atsikratyti įpročių, kurie neleidžia mums atrasti Dovydą savyje ir nugalėti visus Galiotus.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. liepos 30 d. pamokslas

Pamokslauja Edward Walton.
1 Sam 17
Skaitėme apie Dovydą ir Galijotą bei uždavėme tokius klausimus: Kodėl kariavo izraelitai ir filistinai? Kodėl Saulius ir Izraelio kariuomenė buvo išsigandę? Kaip Dovydas reaguoja į Galijotą? Kodėl Dovydo brolis taip supyksta ant jo? Kodėl Dovydas nebijojo Galijoto? Koks Galioto požiūris į Dovydą? Kur Galijoto ginklanešys/skydnešys? Kaip gali būti, kad Dovydas turi tokį didelį Dievą? Koks dydis jūsų Dievas?

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. liepos 23 d. pamokslas

Dalinasi Aleksandr Grunenkov pagal 139 psalmę ir Viktorija Šateikienė apie dėkingumą.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. liepos 16 d. pamokslas

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.
Skaitėme palyginimą apie sėjėją ir žvelgėme į Jėzų poetą. Palyginimai padeda mąstyti apie bažnyčios ženklus ir pastebėti kaip juose artėjame prie Dievo ir Dievas prie mūsų. Galbūt tai raktas pasauliui ir mums kaip susitikti su Dievu įvairiose veiklose.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. liepos 9 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Tema: Svajonės.
„Kai nebėra svajonių, tauta praranda savitvardą, bet tie, kurie laikosi Įstatymo, būna laimingi.“ (Pat 29,18).
Ar Kūrėjas mus skatina svajoti? Biblija yra žmonijos ir Dievo svajonių knyga, joje rasime daug įspūdingų istorijų apie žmones, kurie svajojo ir jų svajos išsipildė. Abraomas, Jokūbas, kiti patriarchai bei Jėzus Kristus, kuris matė amžinos bažnyčios viziją ir pakvietė mus atsiversti ir tapti panašiais į mažus vaikelius, kurie yra kūrybingi svajotojai. Bet turime saugotis, kad praradę gyvenimo tikslą (svajonę), netaptume nelaimingi. Tad atraskime laiko svajonėms.

audio Pamokslo garso įrašas


2017 m. liepos 2 d. pamokslas

Dalinasi Žodžiu ir pamokslauja Gediminas Kalytis ir Vytautas Verikas.
Mt 10, 40-42
Siųsdamas apaštalus į misiją, Jėzus Kristus užbaigia paraginimus nuostabiu pažadu, kad jeigu priimsime vieni kitus – mažutėlius, mokinius, pranašus – Jis bus su mumis ir Tėvas bus su mumis. Bet tam, kad sugebėtume priimti, reikia, kad nebevergautume savo kūnams (Rom 6, 12-19), bet pasiduotume Šventajai Dvasiai ir patarnautume vieni kitiems. Priimti reiškia pakeisti savo mąstymą iš „kas mano artimas“ į „kam aš esu artimas, kam galiu būti artimas, kam Dievas nori, kad šiandien būčiau artimas?“
Tad nebeieškokime pasiteisinimų, bet verčiau apsižvalgykime galimybių!

video8 Pamokslo vaizdo įrašas (Gediminas Kalytis)

video8 Pamokslo vaizdo įrašas (Vytautas Verikas)


2017 m. birželio 18 d. pamokslas

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.
Tema: Sandora.
Antrame iš narystės ciklo pamokslų Henrikas nagrinėjo kaip sandoros tema šiuolaikiniame pasaulyje siūlo trečią kelią – nėra legalizmas/fundamentalizmas, bet ir nepasiduoda nuotaikai, kad kiekvienas turi savo tiesą ar tiesos iš vis nėra. Siūlyta, kad joje (sandoros temoje) susijungia mūsų betarpiškos artybės su Dievu siekimas ir solidarumo su pasauliu ir jo gydymo veiksmas.

audio Pamokslo garso įrašas


2017 m. birželio 11 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Tema: Atsinaujinimas.
„Štai aš visa darau nauja!“ (Apr 21, 5), – sako Viešpats. Viskas Dievo pasaulyje pastoviai atsinaujina. Mes esame pašaukti naujam gyvenimui Kristuje.
Dievas sukūrė Šabą, kad mes galėtume pailsėti ir atsigauti, atnaujinti jėgas gyvenimui ir tarnystei.
Privalome gimti iš naujo, kad pamatytume ir įeitume į Dievo karalystę (Jn 3, 1-9), bei pastoviai atsinaujinti, kad galėtume nauja kurti drauge su Dievu ir Jo bažnyčia.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. gegužės 28 d. pamokslas

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.
Tema: Sandora.
Pirmame pamoksle apie narystę Henrikas apžvelgė „sandoros“ sąvokos naudą ir aktualumą mąstant apie baptistų tapatybę.

audioPamokslo garso įrašas


2017 m. gegužės 21 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Tema: Gavome, kad duotume.
Viską šiame pasaulyje vienu ar kitu būdu gauname. Tikime, kad viską padovanojo Dievas. „Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės“ (Jn 1, 16). Malone gavome teisumą, atleidimą ir Dievo Dvasią.
Viešpats apdovanojo mus Dvasia, kad būtume panašūs į Jį ir gavę malonės, ja dalintumės su kitais. Neišvengiamai Dvasioje esame kviečiami duoti. „Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“ (Lk 6, 38).
„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8).

audioPamokslo garso įrašas


2017 m. gegužės 14 d. pamokslas

Dalinasi Andrius, Matas ir Steven Davis iš Vilniaus „Malonės“ baptistų bažnyčios.
Tema: Nuostabi malonė – kas yra evangelija? Pagal 1 Pt 2, 1-11.
Evangelija turi galią, ji keičia mūsų gyvenimus. Mes turime skelbti Evangeliją kitiems, tai yra mūsų pareiga. Kam skirta Dievo jėga mumyse.

audioPamokslo garso įrašas


2017 m. gegužės 7 d. pamokslas

Pamokslauja Irmantas Pinkoraitis.
Jėzus Kristus ir Jo Evangelija yra išvadavimas ir gyvenimas be kaltės jausmo. Kokia mūsų bažnyčia yra ir bus rytoj? Ar ji skelbs kaltės Evangeliją ar išvadavimo žinią? Jeigu Evangelija, kurią studijuojame, mokina mus teisti, smerkti, pastoviai prikaišioti žmonėms dėl jų būtų ir nebūtų nuodėmių, tai ne tą Evangeliją tikime. “O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai.” (Rom 5, 8). Kaip tokia Evangelija atsiliepia kasdieniame gyvenime ir mūsų santykiuose su pasauliu?

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. balandžio 30 d. pamokslas

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.
Prisikėlęs Kristus nenori, kad Marija Jį sulaikytų. Reikia susitaikyti, kad Jis išėjo, kad prisiliestume prie Jo kaip Gyvojo. Kristus yra paliečiamas ir šiandien – per Raštus, Vakarienėje, bendruomenėje. Bet sykiu Jis yra išėjęs pas Tėvą. Jis yra arti mūsų per šiuos ženklus, nes taip pažadėjo, bet tai nereiškia, kad susitikimas yra automatiškas. Pirmieji mokiniai lietė Jėzų, dabar šį prisilietimą tęsia Jo Kūnas – jame patiriama Prisikėlusio jėga. Tikėjimas yra prisilietimas, bet jam reikia įkūnytų ženklų – Rašto, bendruomenės, Vakarienės. Jų nepakanka – šie ženklai turi ir gali tapti gyvi dabar – tam reikia Dvasios įvykio, kuriam atsiveriam maldoje. Prisikėlusiam neturi galios mirtis ar nuodėmė, todėl susitikimas su Juo padrąsina ir gydo.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. balandžio 23 d. pamokslas

Dalynasi Gediminas Kalytis, Viktorija Šateikienė ir Dana Podriabinkina-Kalytienė.

Pasidalinimas Bruno Ferrero skaitiniu apie keliaujantį piligrimą, kuris kasyklose sutiko tris darbininkus.
Vienas dirbo „vargą regėdamas“, nepakeldamas galvos  – išties sunku, kai dirbi nemėgstamą darbą, neturėdamas tikslo. Kitas dirbo, kad aprūpintų savo šeimą – atrodytų tikslas kilnus, bet žmogaus požiūris naikino džiaugsmą daryti gera savo artimui. Trečiasis, nors, rodos, dirbo tą patį darbą, atrodė taip pat pavargęs ir dulkinas, bet jo akys švytėjo, nes jo viltis buvo šventykla, kuriai statybinę medžiagą jis ruošė. Jis jau iš anksto džiaugėsi, kad galės šventykloje susitikti su mylimais žmonėmis ir drauge šlovinti Dievą. Klausimas, koks aš esu?

Evangelija pagal Luką 24, 13-35. Kodėl mokiniai neatpažino Jėzaus? Jis buvo kitoks, nei jie Jį buvo susikūrę savo galvose, kitoks nei įsivaizdavo ar tikėjosi, laukė. Be to, jie Jį sutinka ten, kur nesitikėjo sutikti, o galbūt net netikėjo, kad iš viso sutiks. Jėzus yra šalia esančiame, įvykiuose, išgyvenimuose. Atpažinkime Jėzų. Neapribokime Jo. Leiskime sau išdrįsti pamatyti Jį ten ir tokiu pavidalu, kokiu nesitikime.

„Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: „Išsirauk ir pasisodink jūroje“, – tai jis paklausytų jūsų.“ (Lk 17, 5-6)
Tikiu, kad mumyse dažnai atsiranda netikėjimo ir abejonių asmeniniame ir bendruomeniniame lygmenyje. Mes priimame Dievą, gerąją žinią apie Jo beribę jėgą ir meilę mums, bet kasdienybėje mūsų tikėjimas „užkalkėja“, abejodami mes keliame sau klausimus. Nežiūrint į mūsų abejones ir vargus, Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius: Jis veikia tiek globaliniu, tiek asmeniniu lygmeniu, ir kiekvienas, bent kiek prie Jo prisilietęs, galime papasakoti Dievo veikimo savo gyvenime istoriją. Jam rūpėjo vargetos, paleistuvės ir ligoniai tuomet, kai Jis vaikščiojo žemėje. Šiandien taip pat Jam rūpime mes.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. balandžio 16 d. pamokslas, Velykos

Pamokslauja Henrikas Žukauskas.
Tema: „Tuščias kapas“, Evangelija pagal Joną 20, 1-18
Susitikimas su Prisikėlusiu pakeičia Jėzaus mokinius – neviltį pakeičia tikėjimas. Tačiau jų akys tik palaipsniui atsiveria – taip jos pripratusios prie senos kūrinijos, kurią valdo mirtis ir neviltis. Jėzaus prisikėlimas atveria jų akis naujai pažiūrėti į savo gyvenimus ir tuo pačiu jie tampa naujos realybės dalimi. Jie turi „paleisti“ Jėzų, leisti Jam išeiti bet sykiu atranda Jį ir Jo Tėvą naujai – žymiai artimiau. Prisikėlęs Kristus įgyvendina Dievo planą visam pasauliui. Susitikimas su Juo atveria naujos kūrinijos kontūrus – tai nebėra gendantis pasaulis, kurio gyvenimas pratęsiamas amžinai – tai nauja kūrinija; bet jie gali atpažinti Jėzų Kristų, – Jo gyvenimo, tarnystės ir meilės žymės lieka amžinai. Reiškia ir mūsų tarnystės darbai, meilė išliks, jei tik esame Jame.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. balandžio 9 d. pamokslas

Pamokslauja Arnoldas Matijošius.
Šiuolaikinės krikščionių bažnyčios džiaugsmai ir bėdos. Keli pamąstymai Velykoms (vėl) artėjant ir tolstant. Pagal Mt 26, 14-75.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. balandžio 2 d. pamokslas

Pamokslauja Pranas Bielevičius iš Marijampolės baptistų bažnyčios.
Apie teisingą gyvenimo ritmą. Poilsis yra labai svarbus ir duotas tam, kad mes sustotume. Kai žmogus bėga, jis nėra pasiruošęs pažiūrėti į gyvenimą blaiviai. Ko iš tikrųjų iš manęs nori Dievas?

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. kovo 26 d. pamokslas

Pamokslauja Tomas Bartkus iš Gerojo ganytojo baptistų bažnyčios.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas (dalis pamokslo)


2017 m. kovo 19 d. pamokslas

Pamokslauja Saulius Gricius iš Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčios.
Pasirinkimas tikėti ir sekti Viešpačiu nėra paprastas. Bet Dievas išlaisvina ir atima baimės jausmą. Jis duoda savo ramybę ir kviečia mus keisti pasaulį aplink mus.

video8 Pamokslo vaizdo įrašas


2017 m. kovo 12 d. pamokslas

Pamokslauja Arsenij Adrijanov iš Visagino evangelikų krikščionių baptistų bažnyčios.
Pamokslo tema „Gyvas vanduo“. Gyvenimas dvasioje, kurį duoda Kristus, sulyginamas su vandeniu. Pats Jėzus apie tai kalba Jn 4, 14 („O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.“). Tikinčiam žmogui būtina nulat maitintis šiuo vandeniu. Galiausiai pats tikintysis turi tapti gyvo vandens šaltiniu. Tik šis vanduo nuolat turi būti judėjime, tekėti. Nes stovintis vanduo anksčiau ar vėliau taps pelke.


2017 m. kovo 5 d. pamokslas

Dalinasi Žodžiu ir pamokslauja Gediminas Kalytis ir Vytautas Verikas.
Pamokslas iš Mt 4, 3-4, 11. Jėzus galėjo būti gundomas, kaip galėjo alkti ir nuvargti, nes prisiėmė tikrą žmogiškąją prigimtį (Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų), tačiau negalėjo suklupti, nes Jo valia visą laiką buvo susivienijusi su Dievo valia.
Kristus ryžtingai atmeta gundymus ir pasirenka nuolankaus tarnavimo kelią: „Katras yra vyresnis – kuris sėdi už stalo ar kuris jam patarnauja? Argi ne tas, kuris sėdi?! O aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja“ (Lk 22, 27).


2017 m. vasario 19 d. pamokslas

Pamokslauja Tarasas Sereda iš Kauno evangelikų krikščionių baptistų bažnyčios.
Pamokslo tema „Jėzaus gundymas dykumoje“ Lk 4, 1-12
Jeigu buvo gundomas mūsų Viešpats, tuo labiau busime mes. Tačiau Kristus parodė pavyzdį kaip pasipriešinti gundymams, juos nutraukti ir pergalingai pereiti. Apie Dievo Žodžio pamokas šioje istorijoje mūsų laikų žmonėms.

audioPamokslo garso įrašas


2017 m. vasario 12 d. pamokslas

Pamokslauja misionierius iš Vokietijos Eduard Goss iš Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“.
Pamokslo tema „Dievui esi labai svarbus ir vertingas“
Kas suteikia man vertę? Mano kūno sudedamosios medžiagos? Darbingumas? Grožis? Ką žmonės apie mane sako?
Dievas sako, kas esi vertingas! Esi Dievui netgi dvigubai vertingas: Jis tave sukūrė ir Jis brangai sumokėjo už tave.

audioPamokslo garso įrašas


2017 m. vasario 5 d. pamokslas

Dalinasi Žodžiu ir pamokslauja Gediminas Kalytis ir Vytautas Verikas.
Mt 5, 13-16
Jėzus sako: „jūs (ESATE) pasaulio druska…“ – ragina aktyviai saugoti pasaulį nuo sugedimo ir keisti jį, nes tokia druskos, Jėzaus pasekėjo, paskirtis.
Jėzus sako: „jūs (ESATE) pasaulio šviesa…“ – ne kiek tuo neabejodamas, visiškai mumis pasitikint Jis kviečia būti Jo bažnyčioje, nes per ją teikia savo Dvasią, kaip per laidą į lemputę atiteka elektros srovė.

audioPamokslo garso įrašas


2017 m. sausio 29 d. pamokslas

Pamokslauja Jurij Stoliarčiuk iš Švenčionėlių baptistų bendruomenės.
Pamokslo tema „Tikėjimas“.
1) Mes dažnai išgyvename nepasitikėjimo žmonėmis patirtį. Jer 9, 4-5
2) Kristus tikisi iš mūsų, jog pasitikėsime Juo net sunkioje padėtyje. Lk 8, 22-25
3) Viešpats moko kaip pasitikėti Juo. Lk 8, 50

audioPamokslo garso įrašas


2017 m. sausio 22 d. pamokslas

Pamokslauja Robertas Peteraitis iš Vilniaus „Malonės“ baptistų bendruomenės.
Tikėjimu Biblija vadina ne mūsų susikurtas svajones, bet paprasčiausią paklusnumą Jam, teigiamą atsiliepimą į Dievo vedimą. Todėl mūsų pirmas uždavinys – pažinti Dievo valią ir Jo vedimą mūsų gyvenimui. Nes jei bus tai, tai ir mažas žingsnelis, kuriuo pasakysim Dievui ‘taip’ bus tikėjimo žingsnis. Ir tuomet gyvensime Dievo valioje ir Jam patiksime.

audioPamokslo garso įrašas


2017 m. sausio 15 d. pamokslas

Pamokslas pagal 86 psalmę.
Pamokslauja Arnoldas Matijošius.
„VIEŠPATIE, atsuk į mane ausį ir išklausyk mane, nes aš vargšas ir beturtis. Apsaugok mano gyvastį, nes aš ištikimas; mano Dieve, gelbėk savo tarną, kuris tavimi pasitiki. Būk man gailestingas, Viešpatie, nes visą dieną šaukiuosi tavęs.“ (Ps 86, 1-3)

audioPamokslo garso įrašas


2017 m. sausio 8 d. pamokslas

Pamokslo tema „Kiekvienas krikščionis yra Kristaus tarnas“ (Lk 22, 24-27).
Pamokslauja Kęstutis Kulakauskas iš Ukmergės baptistų bendruomenės.
Kaip tapti Kristaus tarnu? Mes turėsime tarno širdį, jeigu:
a) būsime paklusnūs Dievo pašaukimui,
b) turėsime visišką pasitenkinimą Dieve,
c) imsime pavyzdį iš Kristaus.

audioPamokslo garso įrašas


Pamokslų iki 2016 m. gruodžio 31 d. garso įrašus galite perklausyti čia.