Mes tikime, kad Biblija yra Šventosios Dvasios įkvėptas Dievo Žodis, kuris yra užrašytas šešiasdešimt šešiose Senojo ir Naujojo Testamentų knygose. Dievo Žodis yra absoliučiai teisingas ir aukščiausias autoritetas visais gyvenimo ir tikėjimo klausimais.
Mes tikime į vieną tikrąjį Dievą, kuris Biblijoje apreikštas kaip Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Mes tikime, kad pirmasis žmogus Adomas buvo sukurtas tyras, be prigimtinės nuodėmės, bet nusidėjo nepaklusdamas Dievui. Todėl ir visa žmonija yra nuodėminga, mirusios dvasios – atskirta nuo Šventojo Dievo.
Mes tikime, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus, kuris atėjo į pasaulį, gimdamas iš Šventosios Dvasios per mergelę Mariją. Jėzus praliejo savo kraują ant kryžiaus už visos žmonijos nuodėmes, buvo palaidotas, prisikėlė kūnu ir pakilo į dangų.
Mes tikime, kad joks žmogus gerais darbais ar elgesiu negali užsitarnauti Dievo malonės bei amžinojo gyvenimo, ir tik tikėjimo į Jėzaus Kristaus auką dėka žmogus yra sutaikomas su Dievu ir gauna amžinojo gyvenimo dovaną.
Mes tikime, kad tikintysis yra amžinai saugus tikėdamas Jėzų Kristų, todėl nepražus per amžius.
Mes tikime, kad tik Šventosios Dvasios veikiamas žmogus atgimsta iš aukšto, tampa Dievo vaiku ir gali gyventi dievotą gyvenimą.
Mes tikime, kad įtikėjęs žmogus savo apsisprendimą sekti Jėzumi liudija krikštydamasis vandenyje bei tapdamas bendruomenės nariu.
Mes tikime, kad Bendruomenė yra Kristaus Kūnas.
Mes tikime Kristaus paliepimu eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją, krikštyti žmones Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, mokant visko, ką įsakė Viešpats Jėzus Kristus.
Mes tikime į antrąjį Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimą.